Dokumenty

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM NA OA ČESKÁ LÍPA     

 

Na základě zákona 106/1999 Sb. sdělujeme, že informace dle tohoto zákona se poskytují v kanceláři nebo ředitelně školy. Zde lze pořídit kopie listin, na základě kterých provozuje svou činnost organizace i kopii výroční zprávy. Podat žádost i stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dodání anebo obdržet rozhodnutí je možno v písemné, ústní i elektronické podobě v ředitelně školy (případně kanceláři). Vše bude řádně zaevidováno a vyřízeno do 10 dnů od podání. V případě složitějších věcí bude písemně do 10 dnů zasláno vyrozumění do jakého termínu bude věc vyřízena. Proti každému rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů písemně prostřednictvím ředitele školy k nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže.
Další informace o škole je možno získat elektronicky pomocí e-mailu reditel@oacl.cz.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých škola rozhoduje:

  • – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
  • – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
  • – vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách;
  • – vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
  • – vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

v platném znění.

Veškeré předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, případně na adrese www.msmt.cz.
Omezení práva na informace se vztahuje výlučně k interním pokynům a předpisům školy a k osobním materiálům zaměstnanců a žáků školy. Škola nesmí poskytnout informace v rozporu se zákonem 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

    

 

 

Typ dokumentu Platnost od Soubor
VEŘEJNÉ DOKUMENTY
Zřizovací listina 12/2009
Výroční zpráva dle zákona
č. 106/1999 Sb.
VZ za rok 2020, platná 2021 .pdf soubor
Výroční zpráva dle zákona
č. 561/2004 Sb.
VZ za šk. rok 2019/2020, platná 2020/2021 .pdf soubor
Zpráva o činnosti organizace,
vč. výkazů účetní závěrky
za rok 2020 , platná od 4/2021 .zip soubor
Schválená úprava rozpočtu na rok 2021 – čerpání RF a střednědobého výhledu na roky 2022-2023 datum vložení: 14.5. 2021 .pdf soubor
Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 – 2023 datum vložení: 14.4. 2021 .pdf soubor
Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 datum vložení: 8.3. 2021 .pdf soubor
Schválená úprava rozpočtu na rok 2020 – čerpání IF a RF a střednědobý výhled na roky 2020 – 2022 zveřejněno: 08. 12. 2020
Schválená úprava rozpočtu na rok 2020 – čerpání IF a RF a střednědobý výhled na roky 2020 – 2022 zveřejněno: 24. 9. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020 – 2022 zveřejněno 14. 7. 2020
Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 zveřejněno 11. 8. 2020
Schválená úprava rozpočtu na rok 2019, čerpání IF a střednědobý výhled na roky 2019 – 2021 11/2019
Organizační řád 04/2019
Organizační členění 04/2019
Etický kodex zaměstnance 04/2013
GDPR
Ochrana osobních údajů 24. 5. 2018
Informace o zpracování osobních údajů 25. 5. 2018
     
VNITŘNÍ SMĚRNICE
Školní řád 09/2020
Vnitřní předpis k zajištění BOZP žáků ve škole 09/2018
Traumatologický plán školy 01/2011 .pdf soubor
Výpůjční řád školní knihovny 09/2013 .pdf soubor
Provozní řád posilovny 09/2013 .pdf soubor
Provozní řád relaxačního sálu 09/2013 .pdf soubor
Provozní řád sportovišť na školním dvoře 09/2013 .pdf soubor
Provozní řád učeben V (IKT) 09/2013 .pdf soubor
SMLOUVY A VÝZVY
PROJEKTY A STAVEBNÍ ÚPRAVY – DOKUMENTACE
Schéma regulace topení 3.NP   .pdf soubor
OA projekt (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
OA slepaky (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
OA stavajici stav (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
Elektroinstalace
(.DXF, .DWG, .BMP, .XLS, .DOC)
  .zip soubor

<!–

  Výzva k podání nabídky – Oprava vrat
.zip soubor  Výzva k podání nabídky – Jazykový kurz pro učitele OA Česká Lípa II
.zip soubor  Výzva k podání nabídky – Jazykový kurz pro učitele OA Česká Lípa
.zip soubor  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Jazykový kurz pro učitele OA Česká Lípa
.zip soubor  Výzva k podání nabídky – Obchodní akademie Česká Lípa na cestách
.zip soubor  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Obchodní akademie Česká Lípa na cestách
.zip soubor

–>