SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM NA OA ČESKÁ LÍPA
 

Na základě zákona 106/1999 Sb. sdělujeme, že informace dle tohoto zákona se poskytují v kanceláři nebo ředitelně školy. Zde lze pořídit kopie listin, na základě kterých provozuje svou činnost organizace i kopii výroční zprávy. Podat žádost i stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dodání anebo obdržet rozhodnutí je možno v písemné, ústní i elektronické podobě v ředitelně školy (případně kanceláři). Vše bude řádně zaevidováno a vyřízeno do 10 dnů od podání. V případě složitějších věcí bude písemně do 10 dnů zasláno vyrozumění do jakého termínu bude věc vyřízena. Proti každému rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů písemně prostřednictvím ředitele školy k nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže.
Další informace o škole je možno získat elektronicky pomocí e-mailu reditel@oacl.cz.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých škola rozhoduje:

  • – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
  • – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
  • – vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách;
  • – vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
  • – vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

v platném znění.

Veškeré předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, případně na adrese www.msmt.cz.
Omezení práva na informace se vztahuje výlučně k interním pokynům a předpisům školy a k osobním materiálům zaměstnanců a žáků školy. Škola nesmí poskytnout informace v rozporu se zákonem 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Typ dokumentu Platnost od Soubor
VEŘEJNÉ DOKUMENTY
  Zřizovací listina 12/2009
  Výroční zpráva dle zákona
č. 106/1999 Sb.
VZ za rok 2017, platná 2018 .pdf soubor
  Výroční zpráva dle zákona
č. 561/2004 Sb.
VZ za šk. rok 2017/2018, platná 2018/2019 .pdf soubor
  Zpráva o činnosti organizace,
vč. výkazů účetní závěrky
za rok 2018, platná od 04/2019 .zip soubor
  Návrh rozpočtu na rok 2019 a
střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021
zveřejněno 

20. 3. 2019

  Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 zveřejněno 

30. 4. 2019

  Schválená úprava rozpočtu na rok 2018 – čerpání RF – a střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 zveřejněno 

7. 5. 2018

Schválená úprava rozpočtu na rok 2018 – čerpání IF – a střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 zveřejněno 

14. 11. 2018

Schválená úprava rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 zveřejněno 

7. 12. 2018

  Organizační řád 04/2019
  Organizační členění 04/2019
  Etický kodex zaměstnance 04/2013
GDPR
  Ochrana osobních údajů 24. 5. 2018
Informace o zpracování osobních údajů 25. 5. 2018
     
VNITŘNÍ SMĚRNICE
  Školní řád 03/2015
  Vnitřní předpis k zajištění BOZP žáků ve škole 09/2018
  Traumatologický plán školy 01/2011 .pdf soubor
  Výpůjční řád školní knihovny 09/2013 .pdf soubor
  Provozní řád posilovny 09/2013 .pdf soubor
  Provozní řád relaxačního sálu 09/2013 .pdf soubor
  Provozní řád sportovišť na školním dvoře 09/2013 .pdf soubor
  Provozní řád učeben V (IKT) 09/2013 .pdf soubor
SMLOUVY A VÝZVY
PROJEKTY A STAVEBNÍ ÚPRAVY – DOKUMENTACE
  Schéma regulace topení 3.NP   .pdf soubor
  OA projekt (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
  OA slepaky (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
  OA stavajici stav (.DXF)   .zip soubor, obsahem je .dxf soubor
  Elektroinstalace
(.DXF, .DWG, .BMP, .XLS, .DOC)
  .zip soubor