Výhody SOČ

Je zde možnost, že si vás na SOČ vyhlédne budoucí zaměstnavatel, který vám nabídne dobrou práci či brigádu.

Některé vysoké školy zohledňují umístění na krajských, celostátních a mezinárodních kol při přijímacím řízení studentů.

Seznam škol:

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Fakulta lesnická a dřevařská
 • Fakulta tropického zemědělství

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta informačních technologií

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Přírodovědecká fakulta
 • Masarykova univerzita
 • Lékařská fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií

Mendelova univerzita v Brně

 • Provozně ekonomická fakulta
  “Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud: … dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).”

Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta životního prostředí

Univerzita Karlova

 • Právnická fakulta – pouze bonifikace
 • 3. lékařská fakulta – pro obor: Fyzioterapie (pouze bonifikace), Všeobecné ošetřovatelství (pouze bonifikace), Všeobecné lékařství
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Přírodovědecká fakulta
 • Fakulta sociálních věd – pro obor: Ekonomie a finance

Univerzita obrany

 • Fakulta vojenských technologií – prominutí jedné ze součástí příjímací zkoušky (testu studijních předpokladů)

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Přírodovědecká fakulta – pro obor: Chemie

Univerzita Pardubice

 • Fakulta ekonomicko-správní – pouze bonifikace
 • Fakulta chemicko-technologická – pouze bonifikace
 • Fakulta filozofická – obor: Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Ochrana hmotných památek, Historie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie – pouze bonifikace
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Národohospodářská fakulta
 • Fakulta managementu
  “Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády)”

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta strojního inženýrství
  “V dalších výjimečných případech (uchazeči s vynikajícími výsledky v odborných olympiádách, Středoškolské odborné činnosti, dalších soutěžích a činnostech souvisejících soborem studia, případně ve výběrové zkoušce z matematiky, úspěšní absolventi vysokoškolského studia v příbuzných oborech apod.) rozhodne o prominutí přijímací zkoušky děkan.”
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta ekonomická – pouze bonifikace
 • Fakulta strojní  – pouze bonifikace