Šablony 2020

Šablony 2020

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_085/0014765

Naše škola byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Šablony 2020“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_085/0014765 a v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 bude tento projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, realizovat.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT a CLIL ve výuce SŠ.
Naše škola obdrží podporu v celkové výši Kč 552 325-.

Aktivity v rámci projektu:

  1. Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepši kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  2. Využití ICT ve vzdělávání SŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.
  3. Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ – cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  4. Projektový den ve škole – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
  5. Projektový den mimo školu – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v osobních a sociálních kompetence žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
  6. CLIL ve výuce na SŠ – cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagogové – nejazykáři absolvují u pedagoga – jazykáře výukové lekce cizího jazyka. Získané komunikační dovednosti pak pomocí minilekcí začlení do výuky pedagoga – nejazykáře.