Šablony 2017

Šablony 2017

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007699

  

Naše škola byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Šablony 2017“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007699 a v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 bude tento projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, realizovat.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Naše škola obdrží podporu v celkové výši Kč 664 518,-.

Aktivity v rámci projektu:

  1. Na škole budou působit 4 školní kariéroví poradci, kteří budou uskutečňovat individuální setkání se žáky, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.
  2. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů – 2 pedagogičtí pracovníci absolvují stáže u budoucích zaměstnavatelů našich žáků. Stáže budou zaměřeny na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  4. CLIL ve výuce na SŠ – cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagogové – nejazykáři absolvují u pedagoga – jazykáře výukové lekce cizího jazyka. Získané komunikační dovednosti pak pomocí minilekcí začlení do výuky pedagoga – nejazykáře.